Huidbehandelingen

Emerade ®

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Emerade en waarvoor wordt dit middel gebruikt ?

Emerade is een auto-injector die adrenaline bevat in een oplossing voor injectie. Adrenaline werkt de bloeddrukval tegen die optreedt bij een anafylactische reactie. Adrenaline stimuleert ook het hart en vergemakkelijkt de ademhaling.

Emerade wordt gebruikt voor de noodbehandeling van een ernstige allergische reactie (anafylactische shock) veroorzaakt door allergenen (eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken) in voedsel, geneesmiddelen, insectensteken of – beten en andere allergenen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige reacties uitgelokt door inspanning of wanneer de oorzaak niet bekend is.

Welke stoffen zitten er in Emerade ?

De werkzame stof in dit middel is adrenaline, als tartrate.
Emerade 150 microgram levert 150 microgram adrenaline in 0,15 ml oplossing. Emerade 300 microgram levert 300 microgram adrenaline in 0,3 ml oplossing. Emerade 500 microgram levert 500 microgram adrenaline in 0,5 ml oplossing.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, natriummetabisulfiet (E223), dinatriumedetaat, zoutzuur en water voor injectie.

Hoe ziet Emerade eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Emerade is een auto-injector die één enkele dosis adrenaline levert. Emerade is een heldere en kleurloze oplossing voor injectie in een glazen spuit. Emerade bevat geen latex. De injector is een witte cilinder waarin een naaldbescherming de naald en het injectiemechanisme bedekt.

Blootgestelde naaldlengte:
Emerade 150 microgram: 16 mm
Emerade 300 microgram en Emerade 500 microgram: 23 mm
Verpakkingsgrootten: 1 voorgevulde pen.

Wat zijn mogelijke symptomen van anafylaxie ?

Onderstaande symptomen kunnen duiden op een anafylactische shock. Deze symptomen kunnen zich snel ontwikkelen binnen enkele minuten of uren na contact met het allergeen

 • Moeilijke ademhaling, piepende ademhaling
 • Jeuk, vooral onderaan de voeten, aan handen en hoofd
 • Prikkend gevoel in de mond
 • Zwelling van de mond, keel, lippen of ogen
 • Jeuk, roodheid of netelroos ergens op het lichaam
 • Duizeligheid, angst, koud zweet
 • Buikpijn, misselijkheid of braken
 • Plotselinge moeheid, verlaagde bloeddruk of flauwvallen
 • Gevoel van desoriëntatie of verlies van bewustzijn
 • Zwakke pols

Kritische situatie
Wanneer de persoon het moeilijk vindt om te ademen, de mond of keel opzwelt, of dat hij/zij zich plots moe voelt en duizelig kan er sprake zijn van een kritische situatie. In dit geval moet Emerade onmiddellijk worden geïnjecteerd en 112 worden gebeld.

Hoe gebruikt u Emerade ?

-Gebruik Emerade onmiddellijk wanneer tekenen en symptomen van een acute allergische reactie (anafylaxie) optreden. Een reactie kan optreden binnen enkele minuten na contact met het allergeen en de symptomen kunnen bijvoorbeeld zijn huiduitslag, blozen of zwelling. Meer ernstige reacties hebben een invloed op de bloedsomloop en de ademhaling.

-Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

-Voor u Emerade gebruikt, moet u heel goed begrijpen in welke omstandigheden u Emerade moet gebruiken. Het is belangrijk dat u Emerade altijd bij zich draagt wanneer u een risico loopt op anafylaxie. Bewaar Emerade in de oorspronkelijke verpakking, een speciaal ontworpen etui dat de pen en het etiket beschermt, en aangeeft hoe u de pen moet gebruiken in een noodsituatie. Bewaar de bijsluiter altijd in dit etui.

Wat is de dosis van Emerade ?

Emerade bestaat in drie doseringen: 150 mcg, 300 mcg, 500 mcg.
De effectieve dosis ligt gewoonlijk binnen een bereik van 0,005-0,01 mg/kg lichaamsgewicht, maar hogere dosissen kunnen in sommige gevallen nodig zijn. De dosering zal worden vastgesteld door uw arts, afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Over het algemeen is de aanbevolen dosering voor jongeren en volwassenen 300 tot 500 microgram.

– Gebruik bij kinderen
Kinderen met een gewicht tussen 15 kg en 30 kg:
De gebruikelijke dosering is 150 microgram. De dosering zal verhoogd moeten worden in functie van de ontwikkeling van het kind, en moet besproken worden met de arts.
Een dosering lager dan 150 microgram kan niet met voldoende nauwkeurigheid toegediend worden bij kinderen die minder dan 15 kg wegen, en het gebruik is daarom afgeraden tenzij tijdens een levensbedreigende situatie en onder medisch advies.
Aan kinderen en jongeren met een gewicht boven 30 kg moet een Emerade 300 microgram voorgeschreven worden.

Emerade 500 microgram is niet aangeraden voor gebruik bij kinderen.

Zo wordt Emerade toegediend...
Zo wordt Emerade toegediend…

Hoe wordt Emerade toegediend ?

De gebruiksinstructies moeten nauwkeurig gevolgd worden om een niet-bedoelde injectie te vermijden.
Het is aanbevolen dat het juiste gebruik van Emerade ook aan familieleden, verzorgers of leraren wordt aangeleerd.

Emerade mag enkel geïnjecteerd worden in de buitenkant van de dij. De injectie vindt plaats wanneer Emerade in de dij wordt gedrukt. Het kan doorheen kledij toegediend worden. Emerade mag niet in de bil (zitvlak) worden toegediend.

 1. Verwijder de naaldkap
 2. Plaats Emerade tegen de buitenkant van de dij en druk. U zal een klik horen wanneer de injectie in de spier dringt.
 3. Houd Emerade gedurende 5 seconden tegen de dij. Masseer nadien licht de injectieplaats. Zoek onmiddellijk medische hulp.

De naald in Emerade is beschermd voor, tijdens en na de injectie.
Als de injectie is voltooid, kan men door het etiket op te tillen de zuiger zien in het kijkvenster.

Soms is een enkele dosis adrenaline niet genoeg om de effecten van een ernstige allergische reactie volledig te verhelpen. Om deze reden moet uw arts u meer dan één Emerade voorschrijven. De injectie mag eventueel herhaald worden. Indien uw symptomen niet beter zijn of verergerd zijn binnen de 5 tot 15 minuten na een eerste injectie, kan het zijn dat u een tweede injectie nodig hebt.

Om deze reden moet u altijd meer dan één Emerade pen bij u hebben.

Emerade dient voor de behandeling in een noodsituatie. U moet altijd onmiddellijk na het gebruik van Emerade medische hulp zoeken. Bel de spoed, vraag om een ambulance, maak melding van “anafylaxie”, zelfs als de symptomen lijken te verbeteren. U moet naar het ziekenhuis voor observatie en verdere behandeling indien nodig. Dit komt omdat de reactie op een later tijdstip opnieuw kan optreden. Neem de gebruikte auto-injector mee.

Tijdens het wachten op de ambulance moet u gaan liggen met uw voeten omhoog, tenzij u hierdoor moeite met ademhalen krijgt, in dat geval moet u gaan zitten. Als u zich niet goed voelt vraag dan of er iemand bij u blijft totdat de ambulance arriveert.

Bewusteloze patiënten moeten op hun zij worden gelegd in de stabiele zijligging.

Verwijder de naaldkap niet tot een injectie nodig is.
Na de injectie blijft een beetje vloeistof achter in de auto-injector. De auto-injector kan niet opnieuw gebruikt worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?
In geval u een te hoge dosis heeft gebruikt, of wanneer u Emerade per ongeluk in een bloedvat of in een hand heeft geïnjecteerd, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.

Uw bloeddruk kan enorm snel stijgen. Overdosis kan een plotse stijging van de bloeddruk veroorzaken, onregelmatige hartslag en opstapeling van vloeistof in de longen waardoor het moeilijk wordt om te ademen.

Hoe bewaart u Emerade ?

-Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet in de vriezer bewaren.
-Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na ‘Exp; . Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Gooi Emerade weg na de vervaldatum en vervang de pen. De oplossing kan op elk moment door het kijkvenster onderzocht worden. Gooi Emerade weg en vervang de pen als de oplossing verkleurd is of een neerslag bevat.
-Inspecteer de auto-injector als deze gevallen is. Vervang de pen wanneer je schade of een lek opmerkt.
-Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Emerade ?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gebaseerd op ervaring met het gebruik van adrenaline maar de frequentie van de bijwerkingen kan niet worden bepaald:

 •  hartproblemen zoals onregelmatige en snelle hartslag en pijn in de borststreek,
 •  hoge bloeddruk, vernauwen van de bloedvaten
 •  zweten,
 •  misselijkheid, overgeven,
 •  moeilijk ademhalen,
 •  hoofdpijn, duizeligheid,
 •  zwakte, beven,
 •  angst, hallucinaties,
 •  flauwvallen,
 •  veranderingen in bloedwaarden zoals verhoogd bloedsuikergehalte, verminder kalium- en verhoogd zuurgehalte.

Wanneer mag u Emerade niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn ?

Emerade kan altijd gebruikt worden tijdens een allergische noodsituatie. Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor natriummetabisulfiet of voor een van de andere stoffen van Emerade, moet uw arts u vertellen onder welke omstandigheden Emerade gebruikt kan worden.

Neem contact op met uw arts voordat u Emerade gebruikt indien u lijdt aan:

 •  een hartaandoening,
 •  hoge bloeddruk,
 •  een verhoogde schildklierwerking,
 •  suikerziekte (diabetes),
 •  een tumor van de bijnier,
 •  verminderde werking van de nieren,
 •  een aandoening van de prostaat,
 •  een laag natriumgehalte of hoog calciumgehalte in het bloed

– Indien u astma heeft, kan u een hoger risico lopen op een ernstige allergische reactie.

– Indien u een ernstige allergische reactie heeft doorgemaakt (anafylaxie), moet u naar uw arts gaan voor een test op stoffen waarvoor u allergisch kan zijn, zodat deze stoffen in de toekomst absoluut vermeden worden. Het is belangrijk om te weten dat een allergie voor één stof kan leiden tot allergie voor een aantal verwante stoffen.

-Als u een voedselallergie heeft, is het belangrijk om de ingrediënten te controleren van alles wat u inneemt (inclusief geneesmiddelen), want zelfs kleine hoeveelheden kunnen ernstige reacties veroorzaken.

-Er is een verhoogd risico op bijwerkingen bij oudere mensen of bij zwangere vrouwen.

-De gebruiksinstructies moeten zorgvuldig gevolgd worden om te voorkomen dat per ongeluk een injectie wordt gegeven.
Emerade mag enkel in de buitenkant van het dijbeen geïnjecteerd worden. Emerade mag niet in de billen geïnjecteerd worden, omdat het risico bestaat per ongeluk in een bloedvat te injecteren.

Waarschuwing
Per ongeluk een injectie in de hand of vingers kan resulteren in een verminderde bloedtoevoer naar die zones. Als er per ongeluk een injectie in deze zone is gegeven, moet u onmiddellijk voor behandeling naar de dichtstbijzijnde spoeddienst van een ziekenhuis gaan.

Kinderen
Emerade mag niet gebruikt worden bij kinderen onder de 15 kg.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De ervaring met het gebruik van adrenaline tijdens zwangerschap is beperkt. Maar indien u zwanger bent, aarzel niet om Emerade te gebruiken in een noodsituatie omdat uw leven in gevaar kan zijn. U kan borstvoeding geven indien u Emerade heeft gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is waarschijnlijk niet beïnvloed door een adrenaline injectie, maar kan wel beïnvloed zijn door een ernstige allergische reactie. Indien u een invloed merkt, rijd dan niet.

Emerade bevat natriummetabisulfiet
Natriummetabisulfiet kan in zeldzame gevallen een ernstige allergische reactie of een moeilijke ademhaling (bronchospasme) veroorzaken. Indien u allergisch (overgevoelig) bent aan natriummetabisulfiet, moet uw arts u uitleggen onder welke omstandigheden u Emerade kan gebruiken. Emerade bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, waardoor het in principe natriumvrij is.

Wat moet u doen als u nog andere geneesmiddelen gebruikt ?

Gebruikt u naast Emerade nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit is met name van belang indien u één van de volgende middelen gebruikt:

 •  geneesmiddelen tegen depressies zoals tricyclische antidepressiva of monoamineoxidase (MAO) inhibitoren, omdat het effect van adrenaline kan worden versterkt
 •  geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson zoals catechol-O-methyltransferaseremmers (COMT-remmers), omdat het effect van adrenaline kan wordenversterkt
 •  geneesmiddelen die het hart gevoeliger kunnen maken voor een onregelmatige hartslag (aritmieën) zoals digitalis en kinidine
 •  geneesmiddelen voor aandoeningen van het hart of voor de behandeling van aandoeningen van het centrale zenuwstelsel (alfa- of beta-blokkers), omdat deze het effect van adrenaline kunnen verminderen

Patiënten met suikerziekte (diabetes) moeten hun glucoseconcentratie meten na het gebruik van Emerade omdat adrenaline het glucosegehalte in het bloed kan verhogen.

Wanneer moet u uw arts of apotheker waarschuwen ?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.fagg.be (België) of via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, www.lareb.nl (Nederland). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?