Disclaimer – Huidarts.com

Op deze internetsite Huidarts.com, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op eventuele andere sites van Huidarts.com en haar binnenlandse en buitenlandse groepsvennootschappen (hierna tezamen aangeduid met “Huidarts.com sites”) zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Huidarts.com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Huidarts.com sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Huidarts.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Huidarts.com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Huidarts.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. huidarts.com garandeert evenmin dat de Huidarts.com sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de huidarts.com site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door huidarts.com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. huidarts.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

VAN BELANG VOOR DE PATIENT !

  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie over uw huidziekte en uw behandeling. Het is zeker niet de bedoeling dat u met behulp van deze informatie voor eigen dokter gaat spelen, noch voor het stellen van diagnosen noch om met een behandeling te starten, te wijzigen of te stoppen. Uw diagnose dient in alle gevallen gesteld te worden door uw huidarts en uw behandeling dient te worden begeleid door uw huidarts.
  • Huidarts.com is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen rondom uw huidziekte of de aan u voorgschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U kunt hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of uw dermatoloog. Een andere mogelijkheid is om contact met ons op te nemen via de social media zoals Facebook, Twitter, Linked In en YouTube.
  • De inhoud van de teksten bij de verschillende huidziektes is van algemene aard. Het is heel goed mogelijk dat u een huidziekte heeft met dezelfde naam, maar waarbij er kenmerken in onze tekst staan beschreven die niet op u persoonlijk van toepassing is. Ook de afbeeldingen die bij de teksten zijn geplaatst zijn illustratief bedoeld. Bewust is een afbeelding van een huidziekte gekozen die bij de meeste patiënten met het betreffende huidziekte waarneembaar is. Het is zeer goed mogelijk dat uw huidziekte er wat anders uitziet dan de foto die afgebeeld staat. Er bestaan namelijk individuele verschillen, zowel qua klachten als qua verschijningsvorm van de huidziekte !

Huidarts.com, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de huidarts.com sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Huidarts.com sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huidarts.com, de inhoud van de Huidarts.com sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Huidarts.com en haar groepsvennootschappen.

Op deze site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die op enigerlei wijze in verband staat met de Huidarts.com site en deze Voorwaarden & Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Amsterdam.