Huidbehandelingen

Dupixent / Dupilumab

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Dupixent?

 

Dupixent is een biological dat wordt gebruikt voor het behandelen van volwassenen met matig-ernstige tot ernstige atopische dermatitis, ook wel bekend als atopisch eczeem. Dupixent kan ofwel alleen ofwel samen worden gebruikt met eczeemgeneesmiddelen die u aanbrengt op de huid. Dupixent is niet geschikt voor kinderen onder de 18 jaar.

Lees hier meer over atopisch eczeem

Wat is de werking van Dupixent?

Dupixent bevat het actieve bestanddeel dupilumab. Dupilumab is een monoklonaal antilichaam (een soort gespecialiseerd eiwit) dat de werking blokkeert van eiwitten genaamd IL-4 en IL-13. Beide spelen een belangrijke rol in het veroorzaken van de klachten en symptomen van atopisch eczeem.

Hoe gebruikt u Dupixent?

Dupixent wordt toegediend via een injectie onder uw huid (subcutane injectie). U en uw arts kunnen beslissen of u Dupixent zelf kunt toedienen. Injecteer Dupixent alleen bij uzelf nadat uw arts of verpleegkundige duidelijk aan u heeft uitgelegd hoe u dat moet doen. Een zorgverlener mag u ook de injectie toedienen, na duidelijke instructie. Iedere spuit bevat één dosis Dupixent (300 mg). De spuit niet schudden.

Lees de gebruiksaanwijzing voor de spuit zorgvuldig door voordat u Dupixent gebruikt.

Hoeveel wordt toegediend en hoelang?

Dupixent wordt toegediend door middel van een injectie onder uw huid (subcutane injectie). De aanbevolen eerste dosis is 600 mg (twee injecties van 300 mg), na twee weken gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken toegediend per subcutane injectie.  Uw arts beslist hoeveel u dient te gebruiken en voor hoelang.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Heeft u te veel Dupixent gebruikt of heeft u de dosis te vroeg toegediend, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten een dosis te injecteren, neem dan contact op met uw arts, apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Dupixent zonder eerst te overleggen met uw arts.

Wat zijn de verwachte resultaten van een behandeling met Dupixent?

Het gebruik van Dupixent voor atopische dermatitis (atopisch eczeem) kan de toestand van uw huid verbeteren en jeuk verminderen. Het werd ook aangetoond dat Dupixent de symptomen van pijn, angst en depressie die samengaan met atopische dermatitis verbetert. Bovendien helpt Dupixent uw slaapklachten te verlichten en uw algehele levenskwaliteit te verbeteren.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Dupixent?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Dupixent kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder in zeer zeldzame gevallen allergische reacties (overgevoeligheidsreacties); symptomen van een allergische reactie zijn onder andere:

 • koorts
 • algemeen ziek gevoel
 • gezwollen lymfeklieren
 • netelroos
 • jeuk
 • gewrichtspijn
 • huiduitslag

Krijgt u last van een allergische reactie, stop dan met het gebruik van Dupixent en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

ANDERE BIJWERKINGEN

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • reacties op de injectieplaats (dat wil zeggen roodheid, zwelling en jeuk)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • hoofdpijn
 • droge ogen, roodheid en jeuk
 • jeuk aan het ooglid, roodheid en zwelling
 • ooginfectie
 • koortsblaasjes (op lippen en huid)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Website: www.lareb.nl

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor dupilumab of een van de stoffen in dit geneesmiddel, lees onderaan.
 • Als u denkt dat u allergisch bent, of u weet dit niet zeker, vraag dan uw arts ofapotheker om advies voordat u Dupixent gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Allergische reacties

In zeer zeldzame gevallen kan Dupixent ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder allergische reacties (overgevoeligheidsreacties). Let op symptomen hiervan (d.w.z. koorts, een algemeen ziek gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos, jeuk, gewrichtspijn, huiduitslag) tijdens het gebruik van Dupixent.

Stop met het gebruik en informeer uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van een allergische reactie. De symptomen worden opgesomd onder “Ernstige bijwerkingen” in rubriek 4.

Parasitaire infecties (darmparasieten)

Mogelijk verlaagt Dupixent uw weerstand tegen infecties veroorzaakt door parasieten. Heeft u al een parasitaire infectie, dan moet deze eerst worden behandeld voor u een behandeling met Dupixent start. Controleer samen met uw arts of u last heeft van diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting en uitdroging, wat kan duiden op een parasitaire infectie. Woont u in een regio waar deze infecties vaak voorkomen of reist u naar een dergelijke regio, raadpleeg dan uw arts.

Astma

Heeft u astma en gebruikt u geneesmiddelen voor astma, stop daar dan niet mee en verander niets in uw astmamedicatie zonder dat eerst met uw arts te bespreken. Neem contact op met uw arts voordat u met Dupixent stopt.

Oogproblemen

Heeft u nieuwe of toenemende problemen met uw ogen, waaronder pijn aan het oog of veranderingen in uw zicht, neem contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dupixent is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Dupixent nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, vooral als u kort geleden een inenting heeft gehad of deze binnenkort krijgt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. De effecten van dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; het is daarom aan te raden het gebruik tijdens de zwangerschap te mijden, tenzij uw arts u anders adviseert.

Geeft u borstvoeding of bent u van plan dit te doen, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U en uw arts kunnen beslissen of u borstvoeding geeft of Dupixent gebruikt. U mag niet beide doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Dupixent invloed heeft op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

Dupixent bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis van 300 mg, d.w.z. in wezen ‘natriumvrij’.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Indien nodig kan men de voorgevulde spuiten bewaren bij kamertemperatuur tot 25°C gedurende maximaal 14 dagen. Bewaren beneden 25°C. Als u de doos voorgoed uit de koelkast moet halen, schrijf dan de datum waarop u de doos uit de koelkast haalt op de buitenverpakking, in het daarvoor bedoelde vakje en gebruik Dupixent binnen de 14 dagen.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het troebel of verkleurd is, of zichtbare deeltjes bevat.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is dupilumab.
 • Elke voorgevulde spuit bevat 300mg dupilumab in een oplossing van 2 ml voor injectie (injectie).
 • De andere stoffen in dit middel zijn L-argininehydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, sucrose, water voor injecties.

Hoe ziet Dupixent eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Dupixent is een heldere tot ietwat doorschijnende, kleurloze tot lichtgele oplossing, aangeleverd in een glazen voorgevulde spuit met of zonder naaldbeschermer.

Dupixent is beschikbaar in een verpakking met 1 of 2 voorgevulde spuiten of in een verpakking met 3 (3 verpakkingen van 1) of 6 (3 verpakkingen van 2) voorgevulde spuiten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 

BIjsluiter

Dupixent Bijsluiter en Prikinstructies

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2017

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?