Huidbehandelingen

Tranexaminezuur (Cyclokapron) tegen melasma

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is tranexaminezuur? 

Tranexaminezuur is een oral middel dat gegeven wordt aan volwassen patiënten met een hardnekkige vorm van melasma en aan mensen met donkere kringen rondom de ogen die veroorzaakt worden door een overmatige pigmentaanmaak.

 

Lees hier meer over melasma

Wat is de werking van tranexaminezuur (Cyclokapron)?

Tranexaminezuur (merknaam Cyclokapron ®) behoort tot de groep van antifibrinolytica oftewel stoffen die de bloedstolling bevorderen. Tranexaminezuur wordt normaliter gebruikt ter behandeling en voorkoming van bloedingen veroorzaakt door versneld oplossen van bloedstolsels (hyperfibrinolyse) of ter behandeling en voorkoming van bloedingen bij bijvoorbeeld te sterke menstruatie of na operatieve verwijdering van de prostaat en een blaasoperatie of na het trekken van tanden bij patiënten met de bloedstollingsziekten hemofilie A en B.

Tranexaminezuur wordt ook toegepast bij de behandeling van melasma in een dosis die tot 6 keer lager is dan bij bovengenoemde indicaties. Het werkingsmechanisme van tranexaminezuur is echter niet precies bekend. Waarschijnlijk remt dit middel het enzym tyrosinase, waardoor de aanmaak van pigment wordt vertraagd of geremd. Hierdoor treedt er verbleking op van de donkere vlekken.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Lees onder.
 • Bij actieve tromboëmbolische aandoeningen: een bepaalde vorm van trombose. Indien u leidt aan een subarachnoïdale bloeding: een bepaalde soort hersenbloeding.
 • Bij ernstige nierfunctiestoornissen.
 • Als u eerder last heeft gehad van toevallen (convulsies).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn als u dit middel gebruikt?

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Als uw nieren niet goed werken, moet de dosis worden aangepast
 • Als bij u is vastgesteld dat u een grotere kans heeft op trombose mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken indien dit strikt noodzakelijk is. U moet onder strikt medisch toezicht blijven.
 • Patiënten met onregelmatige menstruatie moeten Cyklokapron pas gebruiken wanneer de oorzaak van de bloeding is vastgesteld.
 • Als u leidt aan diffuse intravasale stolling (DIS) mag u Cyklokapron alleen gebruiken in combinatie met heparine.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Cyklokapron nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot dusver zijn geen wisselwerkingen met Cyklokapron en het gebruik van andere geneesmiddelen waargenomen.
Wegens het ontbreken van onderzoek naar deze wisselwerkingen mag gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen, die de stolling remmen (anticoagulantia), alleen plaatsvinden onder de strenge controle van een op dit gebied ervaren arts.

Cyklokapron tabletten mogen in geval van een hersenbloeding (subarachnoïdale bloeding) niet tegelijk met chloorpromazine worden toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid van Cyklokapron tijdens de zwangerschap of gedurende de periode van borstvoeding is bij mensen niet onderzocht. Het voordeel van het gebruik van Cyklokapron moet daarom afgewogen worden tegenover het mogelijke risico tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Op grond van de bijwerkingen die kunnen optreden is de invloed van Cyklokapron op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen waarschijnlijk gering.
Hier is geen onderzoek naar gedaan.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is tranexaminezuur. Iedere filmomhulde tablet bevat 500 mg tranexaminezuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), hydroxypropylcellulose (E463), talk (E553B), magnesiumstearaat (E470B), colloïdaal siliciumdioxide (E551), povidon (E1201), Eudragit E100, titaandioxide (E171), polypropyleenglycol 8000, vanilline.

Hoe gebruikt u dit middel?

Bij hardnekkige vormen van melasma is de dosis 2 maal daags 250 mg (halve tablet van 500 mg) voor een periode van maximaal 6 maanden.  De tablet kunt u het beste na de maaltijd innemen om misselijkheid te voorkómen

Toedieningswijze

De filmomhulde tablet moet in zijn geheel met voldoende vloeistof (bijv. een glas water) worden ingenomen. De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken zodat u twee halve tabletten krijgt van elk 250 mg.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Bij overdosering zijn de volgende symptomen mogelijk:
misselijkheid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, duizeligheid na opstaan, bloeddrukdaling en spierverslapping (myopathie). Bij patiënten met tromboseneiging of trombose in de voorgeschiedenis, kan zich trombose (vorming van een bloedstolsel) voordoen. Het is gebleken dat convulsies vaker voorkomen bij hogere doses tranexaminezuur.

Behandeling van een overdosering
Indien heel veel Cyklokapron is ingenomen, kunnen de volgende maatregelen nuttig zijn: het opwekken van een braakreflex, maagspoeling, behandeling met actieve koolstof. Neemt u bij overdosering direct contact op met uw arts of met het meest nabije ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u een keer vergeten bent de tabletten in te nemen, neemt u dan de volgende keer weer de normale hoeveelheid tabletten in.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Wat zijn de verwachte resultaten van dit middel?

De donkere vlekken zullen in de loop van de behandeling steeds lichter worden. Al na 1 of 2 maanden na het begin van de behandeling kunt u deze blekende effecten verwachten. De mate van verbleking verschilt van persoon tot persoon en varieert van lichte opbleking tot algeheel verdwijnen. Na stoppen van de kuur bestaat er echter een kleine kans dat de vlekken weer terugkeren.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van dit middel?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
Misselijkheid, braken, diarree.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):
Allergische huidreacties

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
Trombotische en embolische voorvallen (bloedstolsels, waaronder ook losgeraakte exemplaren die andere vaten verstoppen), zoals longembolie en cerebrovasculair accident (beroerte). Trombocytopenie (afname van de hoeveelheid bloedplaatjes) en de ontwikkeling van een verlengde bloedingstijd. Storingen van het kleurenzien en andere gezichtsstoornissen en duizeligheid gerapporteerd.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
Toevallen (convulsies) vooral bij hoge doseringen

Bovengenoemde bijwerkingen zijn gemeld bij de hogere doseringen van tranexaminezuur

Bij de dosis die gebruikt wordt voor de behandeling van melasma zijn de meest voorkomende bijwerkingen alleen misselijkheid en verminderde menstruatie.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!

Vraag het de huidarts

De meest gestelde vragen over Pigmentvlekken op een rijtje.
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?