Huidbehandelingen

Cosentyx / Secukinumab

 • Geschreven door dr. M.D. Njoo - Dermatoloog
 • E-mail

Wat is Cosentyx en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Cosentyx is een biological die wordt gebruikt voor de behandeling van  ernstige vormen van psoriasis. Cosentyx vermindert de ontsteking en andere verschijnselen van de aandoening. Cosentyx wordt gebruikt bij volwassenen met matige tot ernstige plaque psoriasis.

Wat is de werking van Consetyx?

Cosentyx bevat de werkzame stof secukinumab. Secukinumab is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen zijn eiwitten die specifiek bepaalde eiwitten in het lichaam herkennen en hieraan binden.Cosentyx behoort tot een groep geneesmiddelen die interleukineremmers (IL-remmers) worden genoemd. Dit geneesmiddel werkt doordat het de activiteit van een eiwit genaamd IL-17A neutraliseert; dit eiwit komt in grotere hoeveelheden voor bij aandoeningen als psoriasis.

 

WANNEER MAG U COSENTYX NIET GEBRUIKEN?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U heeft een actieve infectie die volgens uw arts belangrijk is.
 • U bent jonger dan 18 jaar. Cosentyx wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat het in deze leeftijdsgroep niet is onderzocht.

Hoe ziet Cosentyx eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?

Cosentyx oplossing voor injectie is een heldere vloeistof. De kleur kan variëren van kleurloos tot enigszins geel. Cosentyx is beschikbaar in verpakkingen met 1 of 2 voorgevulde pen(nen). Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Welke stoffen zitten er in Cosentyx ?

– De werkzame stof in dit middel is secukinumab. Elke voorgevulde pen bevat 150 mg secukinumab.
– De andere stoffen in dit middel zijn trehalosedihydraat, L-histidine, L-histidinehydrochloride-monohydraat, L-methionine, polysorbaat 80 en water voor injecties.

Hoe gebruikt u Cosentyx ?

Cosentyx wordt gegeven via injectie onder uw huid (dit wordt een subcutane injectie genoemd). U en uw arts moeten samen besluiten of u Cosentyx bij uzelf zal injecteren. Het is belangrijk dat u niet probeert uzelf een injectie toe te dienen voordat u hiermee met uw arts, verpleegkundige of apotheker heeft geoefend. Na de juiste training mag ook een verzorger u uw injectie met Cosentyx toedienen.

Hoeveel Cosentyx wordt er gegeven en hoelang ?

 • De aanbevolen dosering is 300 mg via subcutane injectie.
 • Elke dosis van 300 mg wordt gegeven als twee injecties van 150 mg.
 • Na de eerste dosis op week 0 krijgt u vervolgens wekelijkse injecties in week 1, 2 en 3. Vanaf week 4 krijgt u maandelijkse injecties van 300 mg.
 • Cosentyx is voor een langdurige behandeling. Uw arts beoordeelt uw aandoening regelmatig om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt ?
Als u meer Cosentyx heeft gekregen dan zou moeten of als de dosis eerder is toegediend dan volgens het voorschrift van uw arts, vertel dit dan aan uw arts.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken ?
Als u bent vergeten een dosis van Cosentyx te injecteren, dien de volgende dosis dan toe zodra u eraan denkt. Overleg vervolgens met uw arts wanneer u de volgende dosis moet injecteren.

Mag u zomaar stoppen met dit middel ?
Het is niet gevaarlijk te stoppen met het gebruik van Cosentyx. Als u stopt, kunnen uw psoriasisklachten echter weer terugkomen.

Wat zijn de verwachte resultaten van Cosentyx ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat IL-17A een centrale rol speelt in het ziekteproces bij psoriasis en artritis psoriatica. Omdat Secukinumab IL17 A remt zal de ontstekingsactiviteit afnemen.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Cosentyx ?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

ERNSTIGE BIJWERKINGEN
Stop het gebruik van Cosentyx en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende bijwerkingen krijgt. Uw arts beslist of en wanneer u weer met de behandeling kunt beginnen:

Mogelijk ernstige infectie
De verschijnselen kunnen onder meer zijn:

 • koorts, griepachtige klachten, nachtelijk zweten
 • moe gevoel of kortademig, hoest die niet overgaat
 • warme, rode en pijnlijke huid, of pijnlijke huiduitslag met blaren
 • branderig gevoel bij het plassen.

Ernstige allergische reactie
De verschijnselen kunnen onder meer zijn:

 • moeite met ademhalen of slikken
 • lage bloeddruk, die duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd kan veroorzaken
 • zwelling van gezicht, lippen, tong of keel
 • hevig jeukende huid, met een rode uitslag of bultjes

ANDERE BIJWERKINGEN
De meeste van de volgende bijwerkingen zijn licht tot matig. Als een van deze bijwerkingen ernstig wordt, vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Sommige bijwerkingen komen zeer vaak voor
(kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • infecties van de bovenste luchtwegen, met klachten als keelpijn en een verstopte neus (nasofaryngitis, rinitis)

Sommige bijwerkingen komen vaak voor
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • koortslip (orale herpes)
 • diarree
 • jeukende huiduitslag (urticaria)
 • loopneus (rinorroe)

Sommige bijwerkingen komen soms voor
(kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • mondspruw (orale candidiasis)
 • verschijnselen van lage aantallen witte bloedcellen, zoals koorts, keelpijn of mondzweren door infecties (neutropenie)
 • voetschimmel (tinea pedis)
 • buitenoorontsteking (otitis externa)
 • oogafscheiding met jeuk, roodheid en zwelling (conjunctivitis).

Waar moet u op letten als u Cosentyx gebruikt ?

EXTRA VOORZICHTIGHEID BIJ DE VOLGENDE SITUATIES

 • Als u op dit moment een infectie heeft of als u langdurige of terugkerende infecties heeft.
 • Als u actieve of latent tuberculose heeft. U dient voor de tuberculose te worden behandeld alvorens u met Cosentyx kan worden behandeld
 • Als u ooit een allergische reactie op latex heeft gehad. De dop van de voorgevulde pen bevat namelijk natuurrubber latex.
 • Als u de ziekte van Crohn heeft. Het gebruik van Cosentyx kan de ziekte van Crohn doen verergeren
 • Als u onlangs gevaccineerd bent of u moet tijdens de behandeling met Cosentyx worden gevaccineerd. Levende vaccins mogen niet gelijktijdig met Cosentyx worden toegediend.
 • Als u een andere behandeling voor psoriasis krijgt, zoals een ander afweeronderdrukkend middel of lichttherapie met ultraviolet (UV) licht. Uw afweer zou hierdoor nog meer verminderd kunnen worden.

LET OP INFECTIES EN ALLERGISCHE REACTIES
Cosentyx kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder infecties en allergische reacties. Tijdens het gebruik van Cosentyx moet u letten op verschijnselen van deze aandoeningen. Stop het gebruik van Cosentyx en vertel het uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp als u verschijnselen opmerkt die wijzen op een mogelijk ernstige infectie of een allergische reactie

GEBRUIKT U NOG ANDERE GENEESMIDDELEN?
Vertel het uw arts of apotheker

 • als u naast Cosentyx nog andere geneesmiddelen gebruikt, of u heeft dat kort geleden gedaan of de mogelijkheid bestaat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • als u onlangs bent gevaccineerd of u moet tijdens de behandeling met Cosentyx worden gevaccineerd. Tijdens het gebruik van Cosentyx mag u bepaalde soorten vaccins (levende vaccins) niet toegediend krijgen.

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

 • Tijdens de zwangerschap Cosentyx bij voorkeur niet gebruiken. Het is niet bekend welke effecten dit geneesmiddel bij zwangere vrouwen heeft. Als u een vrouw bent die zwanger kan worden, wordt u geadviseerd ervoor te zorgen dat u niet zwanger wordt en moet u een betrouwbare anticonceptiemethode gebruiken zolang u Cosentyx gebruikt en gedurende ten minste 20 weken na de laatste dosis van Cosentyx. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Geeft u borstvoeding of wilt u borstvoeding gaan geven? Neem dan contact op met uw arts. U en uw arts moeten samen besluiten of u borstvoeding gaat geven of Cosentyx gaat gebruiken. U mag het niet allebei doen. Na gebruik van Cosentyx mag u geen borstvoeding geven gedurende ten minste 20 weken na de laatste dosis.

RIJVAARDIGHEID EN HET GEBRUIK VAN MACHINES
Cosentyx heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Wanneer moet u uw arts waarschuwen ?

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Feedback

Vindt u dit artikel nuttig?

 • Ja
 • Een beetje
 • Nee
Laat ons weten wat u vindt van dit arikel.
Vergeet uw bericht niet!
Staat uw vraag er niet tussen? Vraag het ons op Facebook!

U kunt vragen stellen aan de redactie via facebook Like onze facebook pagina en stel uw vraag.

Hoe veilig is laserontharing eigenlijk?

Mijn moedervlek verandert van vorm, kan dit kwaad ?